lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Rokaiové Rukaniové >>> divider

Romulani

Známí též jako:
Rihannsu
Anglicky:
Romulans
Vzhled:
humanoidi
Kvadrant:
Beta
Domovský svět:
Romulus
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Nanclus, Tomalak, Neral, Pardek, Vreenak a další
Poprvé na obrazovce:
TOS Balance of Terror
Poprvé ve světě ST:
ENT Shockwave
Fyziologie

Romulani jsou humanoidi na pohled značně podobní lidem. Jako u lidí, tak i u nich se vyskytují skupiny obyvatel se světlou a tmavou pletí, možná jako dědictví po Vulkancích. Jejich světlá pleť nemá narůžovělý, nýbrž nazelenalý odstín. Na první pohled se od lidí liší obočím, které nesleduje nadočnicový oblouk, nýbrž roste v rovné linii směrem ke spánkům, a zejména ušními boltci utvářenými do výrazné špičky. Kromě toho mají na čele nepříliš výrazné kostní valy rozbíhající se ve tvaru písmene V od kořene nosu k vnějším koutům čela.

Vzhledem k tomu, že se samostatně vyvíjejí pouze necelé dva tisíce let, lze předpokládat, že se po fyziologické stránce liší od Vulkanců pouze málo. Mají proto zelenou krev založenou na mědi místo na železe (viz epizoda TOS Journey to Babel). Také rozložení vnitřních orgánů je jiné než u lidí, srdce mají tam, kde lidé mají játra (viz epizoda TOS A Private Little War). Slunce jejich domovské vulkanské soustavy bylo jasnější než naše Slunce, proto se u nich jako u Vulkanců vyvinulo druhé oční víčko, které reflexivně chrání sítnici při ostrém a velmi jasném světle (viz epizoda TOS Operation: Annihilate!). Je možné, že tato pro jejich nový domovský svět nedůležitá funkce v průběhu staletí vymizela.

Přesto se už u nich vyvinuly jisté odlišnosti, které způsobily například, že dárce krve pro zraněného Romulana se nenašel mezi Vulkanci na USS Enterprise-D kapitána Picarda. Tím možným dárcem byl kupodivu Klingon Worf (viz epizoda TNG The Enemy).

Je velmi pravděpodobné, že jevy jako délka života a okamžik pohlavního dospívání jsou stejné nebo velmi podobné tomu, co víme o Vulkancích. Jelikož však o tom nejsou přesné informace, je třeba to považovat za spekulaci.

Ještě opatrnější musíme být u pon farru. Některé prameny naznačují, že pon farr je daň, kterou Vulkanci platí za mentální disciplínu, proto by bylo možné, že Romulané, kteří takovou disciplínu nikdy nepřijali (a nebyli téměř dva tisíce let pod jejím vlivem), tuto daň platit nemusí.

Jsou schopni zplodit potomky s příslušníky jiných druhů. Je téměř jisté, že potomky by mohli mít příslušníci Romulanů a Vulkanců. Mohou mít potomky s lidmi. Známými představiteli mezidruhového míšení jsou Simon Tarses sloužící v 60. letech 24. století na USS Enterprise-D kapitána Picarda, jehož dědeček byl Romulan a babička lidská žena (viz epizoda TNG The Drumhead), a komandér Sela, dcera Tashi Yarové a romulanského generála neznámého jména (viz dvojepizoda TNG Redemption). Jsou také schopni mít potomky s Klingony. Dětí ze smíšených romulansko-klingonských manželství se narodilo několik (viz epizoda TNG Birthright).

Psychologie

Až do doby před Surakovou Dobou procitnutí kolem roku 400 pozemského letopočtu to byli Vulkanci. Můžeme tedy tvrdit, že psychologicky se - přinejmenším tehdy - jednalo o vášnivý druh se silnými a obtížně ovladatelnými emocemi a sklonem k násilí. Tehdy byli v důsledku neustálých vzájemných bojů na pokraji vyhubení. Filozof Surak začal hlásat nové učení spočívající v totální kontrole emocí a v obrácení se k dokonalé logice. Romulani jsou potomky právě těch Vulkanců, kteří odmítli ztotožnit se s tímto učením a odcestovali na vesmírných lodích pryč. Ve 22. století (a zřejmě i v minulosti) byli takoví jedinci nazýváni v'tosh ka'tur tj. bez logiky a jejich filozofie přežila až do 22. století (viz epizoda ENT Fusion).

Jak a z jakých příčin se Romulani v období od svého oddělení psychologicky změnili a jaké vlivy na ně působily, o tom můžeme pouze spekulovat. Je zřejmé, že v 23. a 24. století to je hrdý, sebevědomý až arogantní druh, který si velmi potrpí na čest. Dalo by se o nich říct, že jsou opatrní, tajnůstkářští a se sklonem k pletichaření, což se mj. odráží i v jejich politice.

Nejsou popsány případy, které by svědčily o tom, že mají stejně silné psychické schopnosti jako Vulkanci. Je možné, že v důsledku nepoužívání tyto schopnosti zakrněly či vymizely.

Stejný nedostatek informací zakrývá také oblast jejich náboženství a rituálů.

Stát a společnost

Státní útvar Romulanů se nazývá Romulanské hvězdné impérium. V jeho čele stojí Praetor, což je podle některých pramenů dědičná funkce. Společnost řídí zastupitelský sbor zvaný Senát. Jednotliví senátoři zastupují jednotlivé geografické okrsky, tzv. segmenty, kde jsou povinni pravidelně trávit jistou dobu. V čele senátu stojí konzul, který má několik zástupců zvaných prokonzulové.

Významnou silou v romulanské společnosti je armáda a především tajná služba Tal Shiar. Ta má pověst velmi výkonné, efektivní a často brutální organizace, které se obává veškeré obyvatelstvo.

Romulanská společnost je podle všeho rozdělena kastovním systémem.

Romulanská říše je velmi uzavřená a úzkostlivě si střeží svůj prostor. Přes diplomatické styky s Federací, které byly navázány nejpozději v 90. letech 23. století (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country), potřeboval ještě v roce 2368 kapitán Picard k tajné návštěvě Romulu maskovanou klingonskou loď (viz dvojepizoda TNG Unification).

Část obyvatelstva si je po celou dobu odštěpení od Vulkanu vědoma svých kořenů. V rodinách se z generace na generaci předávají například školní pomůcky na výuku čtení a psaní vulkanského písma. Na touhu této disidentské části obyvatel Romulu se snaží navázat ambasador Spock, který na Romulu žije od roku 2368 (viz dvojepizoda TNG Unification).

Věda a technologie

Romulani, stejně jako Vulkanci, jsou v porovnání s lidstvem velmi starý a vyspělý druh. Už po roce 400 n. l. byl nikoliv nevýznamný počet Vulkanců nespokojených s vývojem po Surakovi schopen odcestovat na zřejmě generačních vesmírných lodích a hledat planetu ke kolonizaci.

Moderní romulanská technologie týkající se vesmírných letů je pozoruhodná hned v několika oblastech. Jednak vyvinuli maskovací zařízení, a to nejpozději v první polovině 22. století. Při prvním setkání lidstva s nimi měli nejen maskované lodě, nýbrž i miny rozmístěné podél hranic svého území (viz epizoda ENT Minefield).

Další technologickou zvláštností byl experiment z roku 2154, kdy vyrobili dva prototypy útočných bojových lodí bez posádky, které se samy opravovaly a byly na dálku ovládány telepaticky. Tyto prototypy byly navíc vybaveny holoprojektory, díky nimž se mohly jevit jako lodě kteréhokoliv Romulanům známého druhu. Jejich velkou nevýhodou ale byla skutečnost, že telepatické schopnosti Romulanů na jejich ovládání evidentně nestačily. Romulané sice unesli Aenara Gareba, silného telepata, který po krátkou dobu naváděl lodě tak, aby vnesl nepřátelství mezi druhy v oblasti, která se začínala stabilizovat (Pozemšťany, Andoriany a Tellarity), neztotožnil se ale s cílem admirála Valdora a v okamžiku, kdy zjistil, jak se věci mají, oba prototypy zničil (viz epizoda ENT The Aenar). Je velmi pravděpodobné, že Romulané podobný experiment už nezopakovali.

Další technologickou zajímavostí (a svědectvím o jejich vyspělosti) je skutečnost, že jako zdroj energie pro warp pohon svých vesmírných lodí používají umělou singularitu (viz epizoda TNG Timescape).

Dějiny

Po odletu z Vulkanu nebyla jejich cesta na moderní domovský svět Romulus přímá. Část těchto cestovatelů kolonizovala planety Calder II, Dessica II, Draken IV, Yadalla Prime a Barradas III a vytvořila civilizaci zvanou Debrune, která je považována za předchůdce Romulanů (viz epizoda TNG Gambit).

Není známo, zda civilizace Debrune byla odnoží putujících Vulkanců nebo pouhou zastávkou na cestě. V každém případě našli po jistě dlouhé době přívětivou planetu v soustavě v kvadrantu Beta. Okolní vesmír tuto planetu posléze poznal jako Romulus.

O jejich dějinách po usídlení na Romulu prakticky nejsou informace. Lze předpokládat, že nedlouho po svém usídlení, které velmi zhruba odhadujeme na 9. století pozemského letopočtu, prozkoumali sesterskou planetu Remus, zjistili, že se na ní nacházejí bohatá ložiska dilithia, a podrobili si méně vyvinuté Rémany, které přinutili, aby pro ně pracovali v dilithiových dolech. Z Rémanů učinili občany druhé kategorie, kteří byli v jejich područí minimálně do 24. století, kdy se snad jejich situace začala postupně zlepšovat (viz film Star Trek: Nemesis).

Vztahy s Vulkanci

Byli ve vleklém, déle než 100 let trvajícím válečném konfliktu s Vulkanci. Tyto války byly ukončeny byly před rokem 2072. Musíme předpokládat, že během nich Romulani udrželi své inkognito (stejně jako během válek s lidmi o sto let později). Až roku 2372 vyšlo najevo, že tyto války způsobil pro svou zábavu Q známý jako Quinn, příslušník Q kontinua (viz epizoda VOY Death Wish). Je možné, že z té doby pocházejí utajené vztahy s politickými špičkami na Vulkanu, které přetrvaly přinejmenším do roku 2154 (viz epizoda ENT Kir'Shara).

Roku 2368 se pokusili okupovat Vulkan a násilím ho připojit k Impériu, zabránila jim v tom ale posádka USS Enterprise-D kapitána Picarda ve spolupráci s ambasadorem Spockem (viz epizoda TNG Unification).

Vztahy s Klingony

Napjaté vztahy mají historicky i se svým dalším sousedem, Klingonskou říší. Kromě krátkého období v 60. letech 23. století, kdy s Klingony navázali normální obchodní vztahy, jsou v podstatě nepřátelské. Z období uvolnění a obchodní spolupráce měly prospěch oba druhy: Romulani od Klingonů koupili několik dravých ptáků, jejich vesmírných lodí, a poskytli za ně Klingonům své maskovací zařízení (viz epizoda TOS The Enterprise Incident).

Pouhé dva roky poté, už roku 2270, došlo mezi oběma druhy ke slavné bitvě v oblasti Klach D'Kel Brakt, tzv. Vřesovišti. Klingoni vedení generálem Korem Romulany porazili (viz epizoda DS9 Blood Oath).

V 90. letech 23. století pak byl romulanský vyslanec u Spojené federace planet součástí spiknutí, které mělo zabránit uvolnění napjatých vztahů mezi Klingonskou říší a Federací, a byl zapleten do vraždy klingonského kancléře Gorkona (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country). Nepřátelství vyvrcholilo útokem na klingonskou základnu na Narendra III v roce 2344 (viz epizoda TNG Yesterday's Enterprise) a vyvražděním klingonské kolonie na Khitomeru v roce 2346 (viz epizoda TNG Sins of the Father). Romulané se dál vměšovali do vnitřní klingonské politiky i v 60. letech 24. století (viz dvojepizoda TNG Redemption).

V průběhu války s Dominionem se romulansko-klingonské vztahy poněkud normalizovaly.

Vztahy s Pozemšťany

Úplně první zmínku o Romulanech našel kapitán Archer v roce 2152. Nacházel se tehdy ovšem v 31. století a v knihovně ve zničeném městě nalezl knihu s názvem Romulanské hvězdné impérium (viz dvojepizoda ENT Shockwave).

O pouhých několik týdnů později vlétla jeho Enterprise NX-01 nedopatřením do romulanského prostoru, což se jí málem stalo osudným. Loď těžce poškodila jedna z maskovaných min (viz epizoda ENT Minefield).

Romulané s nelibostí sledovali činnost Pozemšťanů a zejména kapitána Archera v prostoru, který považovali za oblast svých zájmů. Roku 2154 se pokusili rozeštvat potenciální spojence pomocí dvou sofistikovaných, na dálku telepaticky řízených lodí, docílili ovšem pravého opaku. Spolupráce Pozemšťanů, Vulkanců, Andorianů a Tellaritů byla prvním krokem k vytvoření Spojené federace planet (viz epizody ENT Babel OneUnited).

Zřejmě v  60. letech 22. století se ještě pokusili promluvit do mocenských vztahů v kvadrantu Beta a vedli s Pozemšťany neúspěšnou válku, o níž je toho známo jen velmi málo. Rozhodující vítěznou bitvou pro Pozemšťany byla bitva u Cheronu (viz epizoda TNG The Defector). Je možné, že jedním z tehdejších romulanských vojevůdců byl Chulak, který utrpěl porážku u planety Galorndon Core (viz epizoda VOY The Thaw). Po své porážce se na sto let stáhli do svého prostoru. Na základě smlouvy vyjednané subprostorovým audiopřenosem byla ustavena neutrální zóna mezi jejich prostorem a prostorem Federace. Dlužno podotknout, že během uvedených kontaktů žádný člověk nespatřil tvář Romulana.

Vztahy s Federací

Po stu letech naprostého uzavření po válkách v 60. letech 22. století se vrátli na scénu v roce 2266. Jeden maskovaný válečný pták narušil neutrální zónu, zničil několik hvězdných základen Federace podél ní a byl zničen USS Enterprise kapitána Kirka. Tehdy Federace došla k závěru, že Romulané testují její připravenost, jaké motivy tato akce opravdu měla, to prozatím nevíme. Kromě toho dokázala posádka Enterprise díky svým zdokonaleným přístrojům zjistit, jak Romulané vypadají (viz epizoda TOS Balance of Terror).

Vztahům mezi Romulanskou říší a Federací příliš neprospěl pokus kapitána Kirka a Spocka ukrást romulanské maskovací zařízení v roce 2268 (viz epizoda TOS The Enterprise Incident). Přesto byly už za relativně krátkou dobu, nejpozději za zhruba dvacet let, navázány diplomatické styky s Federací a na Zemi roku 2293 pobýval romulanský vyslanec Nanclus (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country).

Roku 2311 došlo k tzv. Tomedskému incidentu, který Federaci stál tisíce životů. Po něm byla uzavřena tzv. Algeronská smlouva, která nově definovala hranice neutrální zóny a kromě toho Federaci zakazovala vlastnit a vyvíjet maskovací zařízení. Po Tomedském incidentu se Romulané opět stáhli do úplné izolace, alespoň vůči Spojené federaci planet (viz epizoda TNG The Neutral Zone).

V roce 2351 zažil romulanský komandér Telek zvláštní příhodu. Červí dírou se dostal do budoucnosti vzdálené 20 let na USS Voyager kapitána Janewayové, v té době na samém počátku jeho dlouhé cesty z Delta kvadrantu domů. Odnesl si sice zprávu, že Voyager je/bude v pořádku a že se vrací domů, zemřel však dřív, než vůbec k přesunu lodi do Delta kvadrantu došlo, takže zpráva z Voyageru byla ztracena (viz epizoda VOY Eye of the Needle).

Prvním přímým kontaktem s Federací po Tomedském incidentu pak bylo střetnutí lodě komandéra Teboka s USS Enterprise-D kapitána Picarda roku 2364 (viz epizoda TNG The Neutral Zone). S kapitánem Picardem se Romulané v 60. letech 24. století setkali ještě několikrát, a ačkoliv to ne vždy byla setkání přátelská, nikdy nedošlo k ozbrojenému konfliktu. Asi nejblíže otevřenému konfliktu obě mocnosti stály roku 2367, kdy se Romulané snažili podporovat proromulanskou klingonskou frakci vedenou Durasem a později jeho sestrami Lursou a B'Etor. Tehdy kapitán Picard blokádou romulanských sil vedených komandérem Selou zabránil tomu, aby se proromulanské frakci dostalo potřebné podpory (viz dvojepizoda TNG Redemption).

Nejnovější dějiny

Když se v Alfa kvadrantu v bajorském prostoru vynořila hrozba Dominionu z Gama kvadrantu, uvědomili si, že se netýká pouze Federace. Roku 2371 poskytli maskovací zařízení, kterým byla vybavena USS Defiant kapitána Siska (viz epizoda DS9 Defiant). Romulanský Tal Shiar ve spolupráci s cardassijským Obsidianským řádem zrealizovaly téhož roku preventivní úder proti Dominionu, který skončil naprostým debaklem a značnými ztrátami na životech a lodích (viz epizoda DS9 The Die Is Cast).

Romulané s Dominionem uzavřeli separátní pakt o neútočení. V roce 2374 nakonec přeci jen vstoupili do války s cardassijsko-dominionskou Aliancí po boku Federace a Klingonské říše, což byl důsledek morálně těžko ospravedlnitelné akce kapitána Siska a Garaka (viz epizoda DS9 In the Pale Moonlight).

Roku 2375 se jejich lodě spolu s loděmi Hvězdné flotily a klingonské flotily podílely na závěrečném úderu proti Dominionu na Cardassii Prime (viz dvojepizoda DS9 What You Leave Behind).

Spojenectví s Federací z roku 2374 bylo pro Romulany evidentně spojenectvím pouze účelovým, jeho úkolem bylo zajistit bezpečí Romulanské říše. Nijak jim nebránilo v tom, aby se téhož roku pokusili zmocnit prototypu lodi nové třídy Prometheus v jiné oblasti Alfa kvadrantu. Tento úmysl jim překazil Holodoktor z USS Voyager kapitána Janewayové, který byl na jeho palubu přenesen pomocí hirogenské komunikační sítě (viz epizoda VOY Message in a Bottle).

Spolupráce s Federací, a to i v tak omezeném měřítku jako v průběhu války s Dominionem, se nelíbila části romulanského Senátu a zejména velení armády, která se obávala, že Romulanské hvězdné impérium ztratí své silné postavení. Toho v roce 2379 využil Shinzon, klon kapitána Picarda z USS Enterprise-D, který vyrostl na planetě Remus, a pod falešnými sliby opětného sjednocení a posílení pozice Říše tuto nespokojenou část romulanských představitelů zneužil ke svému cíli: pomstě kapitánu Picardovi a lidem. Armáda včas rozpoznala nebezpečí, které Shinzon představoval, v osobě komandéra Donatry se postavila na Picardovu stranu a pomohla mu Shinzona porazit. Tyto události však Romulany stály životy téměř všech členů Senátu. Jak se tato tragédie projeví na vnitřní a vnější politice, ještě není zřejmé (viz film Star Trek: Nemesis).

Obrázky

 • Romulan (22. století)
  Romulan (22. století)
 • Romulanská žena (23. století)
  Romulanská žena (23. století)
 • Romulan (24. století)
  Romulan (24. století)
 • Romulanská žena (24. století)
  Romulanská žena (24. století)
 • Romulanský mladík
  Romulanský mladík
 • Romulansko-lidský míšenec
  Romulansko-lidský míšenec
 • Romulansko-klingonský míšenec
  Romulansko-klingonský míšenec
 • Romulanské písmo
  Romulanské písmo
divider <<< Rokaiové Rukaniové >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)