lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Klaestroňané Kmadové >>> divider

Klingoni

Anglicky:
Klingons
Vzhled:
humanoidi
Kvadrant:
Beta
Domovský svět:
Qo'noS
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Kor, Gorkon, Worf, Gowron, Martok a další
Poprvé na obrazovce:
TOS Errand of Mercy
Poprvé ve světě ST:
ENT Broken Bow
Fyziologie

Klingoni jsou většinou vysocí a mohutně stavění humanoidi tmavé pleti. Všichni mají tmavé vlasy, které jim ve stáří zešediví a zbělají. Dožívají se o něco delšího věku než lidé, cca 150-170 let (viz epizody DS9 Blood Oath, Once More Unto the Breach). Od lidí se na první pohled liší hustým, ke spánkům se zdvihajícím obočím a především výrazně kostnatým vysokým čelem, přičemž vzhled hrbolů na čele je zcela individuální. V této souvislosti je třeba zmínit tragickou událost z poloviny 22. století, kdy se milióny Klingonů nakazily virem s lidskou DNA, což vedlo k dědičné ztrátě hrbolatých čel (viz epizody ENT AfflictionDivergence). Do 2. poloviny 24. století zřejmě klingonská věda tuto mutaci dokázala odstranit, takže všichni Klingoni, s nimiž jsme se ve 24. století setkali, už vypadají tak, jak Klingoni vypadali před epidemií. Důkazem léčby jsou zejména kapitáni Kor, Kang a Koloth, kteří zdědili hladké čelo po svých postižených rodičích, ve stáří však už byli vyléčeni. Jedná se o záležitost, o níž Klingoni neradi hovoří (viz TOS, epizoda DS9 Trials and Tribble-ations).

Také uspořádání jejich vnitřních orgánů se liší. Zajímavé je zdvojení nejdůležitějších orgánů, které zajišťuje, že přežijí i zranění, které by pro většinu humanoidů bylo smrtelné, např. rozdrcenou páteř a její nahrazení transplantátem (viz epizoda TNG Ethics).

Častou dědičnou vadou zejména klingonských žen je vychýlení páteře. Zhruba do poloviny 24. století bylo nutné řešit tento problém chirurgicky v dětském věku, později už bylo možné odstranit tuto vadu zásahem během těhotenství (viz epizoda VOY Lineage).

Krev Klingonů má světlejší růžovo-fialovou barvu. Nemají slzné kanálky, takže neroní slzy (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country). Soudíme-li podle tradičních tmavých interiérů často ozařovaných červeným světlem, můžeme opatrně usuzovat, že vidí v poněkud jiném spektru viditelného světla než lidé.

Klingoni mohou mít děti s příslušníky jiných druhů, přinejmenším lidí a Romulanů. Známe míšence K'Ehleyr (viz epizody TNG The EmissaryReunion) a B'Elannu Torresovou (VOY), obě ze spojení Klingona a člověka, a Ba'el (viz epizoda TNG Birthright), dceru Klingona a Romulana.

Psychologie

Klingoni jsou psychologicky prudcí, jedinci se kontrole svých emocí a svého chování musí učit, pokud si to přejí. Průměrný Klingon má v podstatě cholerický a agresivní naturel.

Společnost

Státním útvarem Klingonské říše je císařství. Jedná se o konstituční monarchii, císař v čele státu má funkci spíše symbolickou a reprezentativní, výkonnou moc má Vysoká rada, v jejímž čele stojí kancléř. Jménem známe pět kancléřů: Gorkona, Azetbur, K'mpeca, Gowrona a Martoka.

Klingonská společnost je založená vojensky, zaměřená na válečnictví, které přináší tu nejvyšší čest. Pojem cti je ve společnosti hluboce zakořeněný a čest je tou nejvyšší morální hodnotou. Pouze v období 22. a 23. století začal její význam upadat, ve společnosti se šířilo nečestné jednání a korupce (viz epizoda ENT Judgment, TOS), avšak konec 23. a 24. století zažívá její rehabilitaci.

Klingonská společnost je v podstatě aristokratická. Muž narozený v urozené nebo vysoce postavené rodině má lepší šance než muž pocházející z bezvýznamného rodu (viz epizoda DS9 Once More Unto the Breach).

Ženy mají v klingonské společnosti postavení v podstatě rovnocenné mužům. Očekává se od nich, že budou jednat čestně, mohou se stát válečnicemi, pokud projeví zájem, a mohou zastávat vysoké politické postavení, jako například kancléřka Azetbur. Podle tradice se však očekává, že v čele rodiny, Domu, bude muž, žena má v tomto případě omezené ekonomické pravomoce a hlavou Domu se může stát pouze v tom případě, kdy její manžel nezemřel smrtí válečníka, nýbrž pro Klingona neobvyklým způsobem, například v důsledku nehody (viz epizoda DS9 The House of Quark).

Základní jednotkou klingonské společnosti je širší rodina, tzv. Dům nazývaný podle otce. Dům může přijmout za svého člena jiného rodu, pokud tak hlava Domu rozhodne (viz epizoda DS9 Soldiers of the Empire). Rozhodující slovo v přijetí nevěsty, když se žení syn, má paní Domu (viz epizoda DS9 You Are Cordially Invited…).

Některé tradice, pro lidskou společnost 24. století nepochopitelné, jsou hluboce zakořeněné v klingonské společnosti a přešly do klingonského právního řádu. Jedná je jednak o pravidlo, že syn pyká za hříchy svého otce. To zachází tak daleko, že u vysoce postavených Klingonů (a pravděpodobně také v závislosti na závažnosti provinění) rozhodne přímo Vysoká rada, která postiženého syna zbaví cti a vyloučí ho z klingonské společnosti. Takový otec dál předává své zneuctění svému synovi (viz epizody TNG Sins of the FatherReunion).

Další zvláštností je skutečnost, že v soudním procesu je obviněný považován za vinného, dokud jeho obhájce neprokáže jeho nevinu. Podotkněme, že pojetí spravedlnosti se za posledních 200 let přeci jen změnilo. Při procesu s kapitánem Archerem neměl jeho obhájce Kolos v podstatě žádnou šanci (viz epizoda ENT Judgment) a velmi podobně na tom byl plukovník Worf formálně obhajující kapitána Kirka a doktora McCoye (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country). Kapitánu Siskovi obhajujícímu Worfa však už bylo umožněno přednést důkazy a dosáhnout Worfova osvobození (viz epizoda DS9 Rules of Engagement). Pravdou je, že tento proces se konal na stanici Deep Space 9, kde byla pozice žalobce obtížnější než na Qo'noSu nebo v některé z klingonských kolonií.

Náboženství

Klingoni věří na Sto-Vo-Kor, nebe, kde na Klingona padlého se ctí čeká Kahless, aby ho přivítal, a na Grethor, peklo, kam přijdou ti mrtví Klingoni, kteří zemřeli beze cti. Pojem čest je přitom chápán ve zúženém smyslu slova jako čest válečnická.

Dalším důležitým prvkem klingonského náboženství je víra v proroka Kahlesse a jeho mocný meč. Ač je Kahless skutečnou historickou postavou, dosáhl jeho význam v klingonské kultuře mýtických rozměrů. Klingoni věří, že se Kahless jednou vrátí, a věří také, že jeho bat'leth má moc sjednotit Klingonskou říši pod vedením toho, kdo jej bude mít v držení. K návratu Kahlesse došlo poněkud jiným způsobem, než předpokládá věrouka. Kahless byl naklonován v klášteře na Borathu a stal se císařem (viz epizoda TNG Rightful Heir). Také jeho meč byl objeven, a to na planetě Hur'q v kvadrantu Gama, v roce 2372. Síla příslibů, které s ním jsou spojeny, však byla taková, že znepřátelila kapitána Kora a Worfa, kteří se rozhodli, že Kahlessův meč má i nadále svobodně plout vesmírným prostorem (viz epizoda DS9 The Sword of Kahless).

Součástí klingonského náboženství byla také víra v kuvah'magha, spasitele klingonského lidu. Kolem poloviny 23. století byly objeveny svaté svitky, které o něm pojednávaly. Ty uváděly několik proroctví, podle nichž bude spasitel, bytost z masa a krve, poznán. Bylo řečeno, že bude poznán dřív, než on sám pozná svět, že jeho následovníci budou následovat jeho kroky dřív, než je učiní, a že bude mladší než stáří a silnější než nemoc. Skupina Klingonů v té době věřila v existenci kuvah'magha tak silně, že se vydala do vesmíru pátrat po něm. Z jejich lodi se stala generační loď, která do roku 2377 uletěla 30000 světelných let a dostala se do kvadrantu Delta. Tam se setkali s USS Voyager kapitána Janewayové, kde někteří z nich usoudili, že svého spasitele našli v nenarozené dceři B'Elanny Torres a Toma Parise. Protilátky plodu opravdu vyléčily nemoc, jíž všichni trpěli. Tato skupina založila kolonii na nejmenované planetě a jejich víra dění v Klingonské říši významněji neovlivnila (viz epizoda VOY Prophecy).
Rituály

Klingoni jsou velmi tradicionalisticky založený národ, který provozuje řadu rituálů, které s náboženstvím souvisí pouze částečně. Týkají se rodinného života, ale nejen jeho.

Podle tradice se z chlapce stává muž v okamžiku, kdy udrží ostří, což je velmi brzy. Nejvýznamnějším dnem v životě Klingona je pak Den zasvěcení, kdy je mladík přijat mezi dospělé muže. Okamžik, kdy k tomu dojde, je individuální. Muž pak celý život slaví výročí Dne zasvěcení spolu se svými nejbližšími přáteli (viz epizoda TNG The Icarus Factor).

Rituály R´uustai doprovázejí svatbu, které v klingonské společnosti předchází přijetí nevěsty do Domu ženicha. Tento rituál řídí paní Domu a ona posoudí, co bude jeho náplní. Ženich se před svatbou loučí se svobodou tak, že se s nejbližšími přáteli, pro které je čest, že byli vyzváni k účasti, postí a překonává různá fyzická utrpení (viz epizoda DS9 You Are Cordially Invited…).

Dalším rituálem týkajícím se svatby je rituál brek'tal. Bližší podrobnosti o situacích, v nichž se uplatňuje, neznáme. Je možné, že to je prostě svatební rituál, který provádí vdova, možná také vdovec, když uzavírají druhý sňatek (viz epizoda DS9 The House of Quark).

Rituál R´uustai ve zjednodušené formě se uplatňuje také při přijímání Klingona za člena Domu (viz epizoda DS9 Soldiers of the Empire). Další forma tohoto rituálu existuje pro případ, kdy se dva muži rozhodnou stát se pokrevními bratry (viz epizoda TNG The Bonding).

Smrt Klingona doprovází pohřební rituál. Jeho druhové se kolem něj shromáždí a v okamžiku jeho smrti zařvou směrem k nebi. Symbolicky tak upozorňují mrtvé válečníky ve Sto-Vo-Koru, že přichází jejich druh (viz epizoda TNG Heart of Glory). Tento rituál někdy doprovázejí recitací "neH taH Kronos. Hegh bat´lhqu Hoch nej mah: neH taH Kronos. yay je bat´lh manob Hegh". Dalším typem pohřebního rituálu je zpěv žalozpěvů (viz epizoda DS9 Blood Oath).

Vztah Klingonů k sebevraždě je záporný. Věří, že ten, kdo zemře vlastní rukou, nepřekročí Řeku krve a nedostane se do Sto-Vo-Koru. Klingonovi zbavenému cti může čest vrátit smrt rituální dýkou rukou někoho velmi blízkého, například bratra. Tento rituál se nazývá Mauk-to'Vor (viz epizoda DS9 Sons of Mogh).

Z pravidla o nepřípustnosti sebevraždy zbavující cti však existuje výjimka. Pokud už Klingon - například kvůli tělesnému postižení - nemůže žít život ve cti ani získat čest smrtí, pak se může rozhodnout spáchat rituální sebevraždu Hegh'bat, při níž mu bude asistovat nejstarší syn (viz epizoda TNG Ethics).

Z dalších, jistě ještě četných dalších rituálů známe ještě rituál Ak'voh. Ten Klingoni provozují tehdy, když válečník padne v boji v divoké krajině, a má za úkol odhánět od jeho těla dravou zvěř (viz epizoda DS9 The Ship).

Věda a technologie

Klingonská společnost je natolik zaměřená na válečnictví a celkově na fyzickou stránku existence, že o klingonské vědě mnoho nevíme. Jako vyvinutý druh dlouho létající vesmírem přirozeně musí mít vědu na dosti vysoké úrovni, ovšem vědcům se nedostává stejné pozornosti a stejného uznání jako válečníkům. Z 22. století známe lékaře-genetika Antaaka, který svou prací na geneticky vylepšené lidské DNA nešťastnou náhodou zavinil obrovskou epidemii, která milióny Klingonů připravila o typická kostnatá čela. Antaak se později specializoval na rekonstrukční chirurgii (viz epizody ENT AfflictionDivergence). Je pravděpodobné, že klingonská genetika sama dokázala toto dědičné zohyzdění z klingonského genomu vymazat, a to v průběhu 2. poloviny 23. století. Z oboru přírodních věd známe ještě Kurak, specialistku na warp pole (viz epizoda TNG Suspicions).

Z oblasti společenských a politických věd jsme poznali zejména advokáta Kolose, který byl obhájcem kapitána Archera (viz epizoda ENT Judgment), dále dalšího obhájce plukovníka Worfa, který stejně neúspěšně hájil kapitána Kirka a doktora McCoye, a zejména pokrokového kancléře Gorkona, který položil základy k mírovému soužití Kligonské říše a Spojené federace planet, a jeho dceru Azetbur (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country). Z 24. století známe také advokáta Ch'Poka, který se snažil docílit vydání Worfa za zničení klingonské transportní lodi a údajné zabití jejích 441 civilních pasažérů (viz epizoda DS9 Rules of Engagement).

Kultura a umění

Klingoni jsou národem s bohatou kulturou. Mimořádně oblíbená je zejména hudba. Mají nepřeberné bohatství písní, zejména válečnických a pijáckých. Většina Klingonů miluje operu. Pouze jednu z klingonských oper známe jménem: Aktuh a Melota (viz dvojepizoda TNG Unification). Klingonská opera pod širým nebem se provozuje při Festivalu klingonské kultury, například na Kalle III (viz epizoda TNG Firstborn).

Další bohatou oblastí kultury je literatura. Všeobecně známé je například dílo Kahless a Lukara, největší milostný příběh klingonských dějin (viz epizoda DS9 Looking for par'Mach in All the Wrong Places). Zajímavé v této souvislosti je, že tradicionalističtí Klingoni bez problémů příjímají literární díla jiných druhů, pokud je oslovují svými hodnotami. Již koncem 23. století u nich byla rozšířena znalost díla pozemského dramatika Shakespeara, a to překvapivě i ve vojenských kruzích (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country). Známé jsou překlady pozemské literatury, konkrétně Shakespearova Hamleta a starosumerského Eposu o Gilgamešovi.

K literatuře se Klingoni staví velmi aktivně. Je zvykem napsat báseň oslavující velkou bitvu nebo jinou významnou událost. Také se předpokládá, že mladý Klingon dvořící se ženě pro ni napíše milostnou báseň.

Historie

Klingoni jsou vyspělým druhem s dávnou historií. Podle pověsti, která by mohla být pravdivá, sjednotil Klingonskou říši - nezapomeňme, že v měřítku celé planety - někdy v 9. století pozemského letopočtu Kahless. Nejpozději ve 14. století pozemského letopočtu, roku 1372, se Klingoni dozvěděli o existenci života ve vesmíru. Toho roku totiž Qo'noS přepadli Hur'qové, kteří planetu vyplenili a mimo jiné ukradli Kahlessův bat'leth (viz epizoda DS9 The Sword of Kahless).

Klingonská říše je tradičně císařství, i když poslední císař před naklonovaným Kahlessem vládl zhruba v polovině 21. století pozemského letopočtu (viz epizoda TNG Rightful Heir). V klingonských dějinách je pouze jedno jediné, pouhých 10 let dlouhé období, kdy existovala Republika, tj. vláda zvolená lidem, a to před 23 generacemi (viz epizoda DS9 You Are Cordially Invited…).

Kdy se Klingoni sami vydali do vesmíru, nám není známo. V roce 2151, kdy se s nimi prvně setkali lidé, už byli jednou z obávaných vojensky založených vesmírných mocností naší části galaxie, která také měla založené kolonie na jiných planetách.

V druhé polovině 23. století uzavřeli spojenectví s Romulanským hvězdným impériem, od něhož v té době získali některé vyspělé technologie, zejména maskovací zařízení vesmírných lodí. Oni sami Romulanům na oplátku prodali své vesmírné lodě bird-of-prey (viz epizoda TOS The Enterprise Incident). Toto spojenectví však nemělo dlouhé trvání a po jeho skončení opět naplno vypuklo nepřátelství mezi oběma druhy, které vyvrcholilo roku 2346 tzv. Khitomerským masakrem (viz epizody TNG Sins of the Father, Birthright). Romulani zájem o vliv v Klingonské říši neztratili a jejich vměšování bylo jedním z faktorů, které vedly ke klingonské občanské válce v roce 2368 (viz dvojepizoda TNG Redemption).

Zprávy máme také o vztazích s Cardassijskou říší. Byly údajně vždy přátelské, až na konflikt u mlhoviny Betreka, o němž nevíme, kdy se odehrál. Ač ho Garak hodnotí jako pouhou šarvátku, přesto trval 18 let.

Kontakty se Zemí

O tom, že by ke kontaktu lidí a Klingonů došlo před datem oficiálního prvního kontaktu v roce 2151, nemáme žádné informace.

Roku 2151 ztroskotal na Zemi vesmírný člun Klaanga, který vezl na domovskou planetu důležité informace. Enterprise NX-01 kapitána Archera ho dopravila na Qu'noS a výsadek dokonce vstoupil do síně Vysoké rady (viz pilotní dvojepizoda ENT Broken Bow). Přes tuto službu prokázanou Klingonům se styky mezi oběma druhy nijak nerozvíjely, a pokud už ke kontaktům došlo, byly v podstatě nepřátelské. Nejvýznamnějším incidentem bylo zatčení kapitána Archera, jeho odsouzení a uvěznění na vězeňském asteroidu Rura Penthe (viz epizoda ENT Judgment).

Kromě skutečnosti, že na Zemi byl vychován Worf osiřelý po Khitomerském masakru v roce 2346 a že na Zemi pobývala také malá B'Elanna Torresová, než její lidský otec opustil její klingonskou matku, nemáme o kontaktech Klingonů se Zemí žádné informace.

Kontakty s Federací popř. Hvězdnou flotilou

Kontakty Klingonské říše a Spojené federace planet byly od samých začátků napjaté a víceméně nepřátelské. Událostí významnou pro styky obou státních útvarů bylo setkání posádky Enterprise NCC-1701 pod velením kapitána Kirka s klingonskými ozbrojenými silami vedenými kapitánem Korem na planetě Organia. Ukázalo se, že mírová koexistence prozatím nepřipadá v úvahu, a domorodí vyspělí, energetičtí Organianci Klingonům a lidem vnutili tzv. Organianskou mírovou smlouvu, která na několik desítek let zajistila klid zbraní, který Klingoni respektovali se zaťatými zuby (viz epizoda TOS Errand of Mercy).

Krátce po Organianské dohodě byla mezi oběma politickými útvary ustavena tzv. Neutrální zóna, která zamezením častějších kontaktů udržení klidu zbraní výrazně přispěla.

Roku 2293 explodovalo na Praxisu, měsíci Qo'noSu, zařízení na výrobu energie a exploze měsíc téměř zničila. Byl to jeden z rozhodujících faktorů, proč se Klingoni začali otevírat myšlence na přátelské styky s Federací. Průkopníkem koncepce spolupráce se stal klingonský kancléř Gorkon, na straně Federace pak ambasador Federace vulkanského původu Spock. Kancléř Gorkon byl zavražděn odpůrci uvolňování napětí, jeho dcera Azetbur však mírová jednání s Federací na Khitomeru dovedla do úspěšného konce a podepsala mírovou dohodu (viz film Star Trek VI: The Undiscovered Country). Dlužno však podotknout, že ještě v 60. letech 24. století byla řada Klingonů, kteří mírem s Federací opovrhovali (viz epizoda TNG Heart of Glory).

V polovině 60. let 24. století získal díky své důvěryhodnosti značný vliv na vnitroklingonskou politiku kapitán Picard. Vyšetřil smrt kancléře K'mpeca, kterého pomalým jedem otrávil Duras, a vší svou vahou se zasadil o jmenování Gowrona novým kancléřem (viz epizoda TNG Reunion). Zajistil také, aniž by se vměšoval, že se zrádné proromulanské frakci nedostalo při občanské válce podpory ze strany Romulanů (viz dvojepizoda TNG Redemption).

Klingonská říše se vždy obávala potencionální hrozby napadení. V roce 2372, když v Cardassijské říši civilisté převzali vládu, zbavili výsadní moci cardassijskou armádu a vložili moc do rukou rady Detapa, se Klingoni zalekli, že cardassijská vláda padla do rukou Dominionu, a Gowronova flotila pod vedením agenta měňavců vydávajícího se za generála Martoka zaútočila na Cardassii Prime. Federace tento akt odsoudila a kancléř Gowron jako odvetné opatření vypověděl Khitomerskou smlouvu a vyhostil veškeré obyvatele Federace z Říše (viz epizoda DS9 The Way of the Warrior). Nenávist mezi Federací a Říší trvala dalších několik měsíců a vyvrcholila zničením lodi USS Farragut. Mír mezi Federací a Říší byl ustanoven až po incidentu na Ajilonu Prime (viz epizoda DS9 …Nor the Battle to the Strong).

Alternativní realita: Z alternativní reality, která vznikla, když se v roce 2233 z umělé singularity vynořila romulanská loď Narada kapitána Nerona z roku 2387, můžeme o Klingonech konstatovat dva fakty. 1) V roce 2258 stejně jako v hlavní časové linii v provozu trestanecký asteroid Rura Penthe. 2) U Rura Penthe se střetla flotila 47 válečných ptáků s Neronovou o 130 let modernější Naradou a nepředstavovala pro ni důstojného soupeře: všech 47 válečných lodí bylo ztraceno. Tuto zprávu zachytila kadet Uhura na USS Enterprise kapitána Pikea (viz film Star Trek).

Obrázky

 • klingonský muž (od 2154)
  klingonský muž (od 2154)
 • klingonská žena (22. století)
  klingonská žena (22. století)
 • klingonský muž (23. století)
  klingonský muž (23. století)
 • klingonský muž (23. století)
  klingonský muž (23. století)
 • klingonská žena (23. století)
  klingonská žena (23. století)
 • klingonský muž (24. století)
  klingonský muž (24. století)
 • klingonský muž (24. století)
  klingonský muž (24. století)
 • klingonská žena (24. století)
  klingonská žena (24. století)
 • klingonská žena (24. století)
  klingonská žena (24. století)
 • klingonský chlapec (z jedné čtvrtiny člověk)
  klingonský chlapec (z jedné čtvrtiny člověk)
 • znak Klingonské říše
  znak Klingonské říše
divider <<< Klaestroňané Kmadové >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)